fr en

Brussels Minister

 • Brussel beleef je op de tram, te voet, met de fiets, in de ontmoeting met andere mensen. Dat vraagt een openbaar vervoer en een ruimtelijke ordening die gericht is op een evenwicht tussen ontmoeting en passage.

  Meer...
 • Ons Brussel geeft kansen aan kinderen, geeft ouders en kinderen de mogelijkheden om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Ons Brussel zal hen ondersteunen om de generatiekansarmoede te doorbreken.

  Meer...
 • De stad is het laboratorium waar de toekomst voorbereid wordt. In Brussel moet ruimte zijn voor creativiteit en experiment, om te spelen, te sporten en te leren.

  Meer...
 • De kwaliteit van de openbare ruimte bepaalt de leefbaarheid van een stad. Brussel moet de hoofdstad zijn van pleinen en parken.

  Meer...

Mijn visie op Cultuur, Jeugd en Sport

Cultuur, Jeugd en Sport

Cultuur is in essentie ontmoeting. Ontmoeting van mensen, van ideeën, van identiteiten, van (artistieke) vormen. Cultuur maakt zo een wezenlijk onderdeel uit van het leven en van het beleid. Niet alleen op persoonlijk en sociaal vlak, maar ook op professioneel en maatschappelijk vlak is cultuurbeleving onontbeerlijk. Soms leiden de ontmoetingen tot confrontaties tussen traditie en vernieuwing, tussen talen en culturen. We willen culturele ontmoeting in al zijn vormen mogelijk maken en zoveel mogelijk mensen aan die ontmoeting laten deelnemen door onder andere de ondersteuning van het verenigingsleven. We willen partner zijn in het realiseren van een ‘Culturele zomer van Brussel’, waarbij alle cultuurinstellingen en -actoren van Brussel de deuren open zetten en de publieke ruimte inpalmen om van Brussel dé culturele vakantiebestemming te maken. We streven naar een maximale participatie aan cultuur en vrije tijd. Als sleutel voor deelname aan cultuur moeten we snel evalueren of de ‘Paspartoe’ die mensen bereikt voor wie de (financiële en culturele) drempel het hoogst is.

Brussel heeft nood aan ruimte voor spel, ontmoeting, zelfontwikkeling en groepsvorming van kinderen en jongeren. Die kinderen en jongeren groeien op in een zeer diverse omgeving. Ons jeugdbeleid wil kinderen en jongeren sterker maken en hen betrekken bij het beleid. We doen dat door hun creativiteit te ontwikkelen en hen samen op een open en positieve manier te leren omgaan met die meertalige omgeving, door te zoeken hoe het Nederlands in die omgeving kan worden versterkt. Jeugdverenigingen hebben recht op een eigen stek. Een eigen infrastructuur biedt autonomie en stabiliteit. We stellen een actieplan op om jeugdinfrastructuur te stabiliseren en uit te breiden. We engageren ons om minstens een permanent jeugdhuis en minstens één fuifzaal in de Vijfhoek te realiseren. Bij voorkeur wordt dit een Urban Youth Center: een plek waar jongeren niet alleen komen om te fuiven, maar ook om hun eigen grootstedelijke jongerencultuur te beleven en te beoefenen. We richten de komende jaren een jongerenfonds op, waarmee we ondernemende jongeren willen stimuleren om hún projecten te realiseren. We willen de logistieke ondersteuning bij de oprichting van gemeentelijke jeugdraden verderzetten, en werk maken van een overkoepelende autonome Brusselse Jeugdraad.

Sport is een graadmeter voor levenskwaliteit. Investeringen in sport hebben een terugverdieneffect in de gezondheidszorg. Sport is een ondergebruikt middel voor integratie en ontmoeting. Een integraal sportbeleid doorkruist onderwijs, welzijn en cultuur. Een sociaal sportbeleid houdt zich bezig met het geven van zoveel mogelijk kansen om aan sport te doen. Daarom zet ik in op het versterken van sportclubs en de samenwerking tussen de gemeenten. Meer kwaliteitsvolle en betaalbare sportinfrastructuur en een databank waarin ook Franstalige en anderstalige lesgevers te vinden zijn.