fr en

Brussels Minister

 • De kwaliteit van de openbare ruimte bepaalt de leefbaarheid van een stad. Brussel moet de hoofdstad zijn van pleinen en parken.

  Meer...
 • Brussel beleef je op de tram, te voet, met de fiets, in de ontmoeting met andere mensen. Dat vraagt een openbaar vervoer en een ruimtelijke ordening die gericht is op een evenwicht tussen ontmoeting en passage.

  Meer...
 • De stad is het laboratorium waar de toekomst voorbereid wordt. In Brussel moet ruimte zijn voor creativiteit en experiment, om te spelen, te sporten en te leren.

  Meer...
 • Ons Brussel geeft kansen aan kinderen, geeft ouders en kinderen de mogelijkheden om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Ons Brussel zal hen ondersteunen om de generatiekansarmoede te doorbreken.

  Meer...

Mijn visie op Gezinsbeleid en Bijstand aan Personen

Als lid van het Verenigd College van de GGC leg ik de focus op armoedebestrijding en zorg. De strijd tegen armoede in Brussel kan niet slagen zonder een gemeenschappelijke en gecentraliseerde aanpak, voor alle inwoners en zonder onderscheid. De OCMW's spelen een centrale rol in de armoedebestrijding. Hun werking zal ondersteund worden, onder andere door de uitbouw van de schuldbemiddelingsdiensten en de sociale coördinatie met de lokale actoren waarbij de hulpbehoevende centraal staat. Verder streef ik naar een waardige opvang voor daklozen, waarbij specifieke belgeleiding voor de reïntegratie in de maatschappij is voorzien. Wat de kinderbijslag betreft wil ik streven naar een sterk vereenvoudigd systeem waarbij elk kind hetzelfde basisbedrag krijgt. Tegelijk worden de sociale toelagen voor gezinnen met een bescheiden inkomen opgetrokken. Het systeem van wijkgezondheidscentra in Brussel verdient actieve promotie. De eerstelijnszorg door huisartsen en de wachtdiensten worden versterkt. Er komt een fusie van de IRIS-ziekenhuizen tot één openbaar ziekenhuis. Alleen zo’n openbaar ziekenhuis biedt garanties voor een sterke, bij uitstek sociale, gezondheidszorg in Brussel. In Brussel vindt een vergrijzing binnen de vergrijzing plaats: het aantal 80-plussers stijgt. Er komt een actieplan om deze vergrijzing op te vangen, met veel aandacht voor betaalbare zorg. Wij willen aanpassingspremies introduceren voor mensen die hun woning aanpassen aan de noden van ouderen (badkamer, liftsystemen, domotica, …) Veel zorgbehoevende personen blijven het liefst thuis wonen, omwille van de zelfstandigheid en de levenskwaliteit. Om hieraan tegemoet te komen moet de ambulante dienstverlening en meer bepaald de thuiszorg uitgebreid en meer bekend gemaakt worden. Ook alternatieve woonvormen zullen gestimuleerd worden.